Urbanizmus

ÚPN-O Podkonice - Digitalizácia územného plánu

popis: Digitalizácia 6 výkresov ÚPN-O Podkonice. Účelom bolo vytvorenie podkladu v DWG a PDF súboroch pre následné zobrazenie územného plánu na webstránke obce.

ÚPN-O Čierny Balog - Digitalizácia územného plánu

popis: Digitalizácia 2 výkresov ÚPN-O Čierny Balog za účelom spresnenia obsahu, nakoľko pôvodný ÚPN bol spracovaný ručne.

Územný plán sídelného útvaru Čerín - Čačín, ZaD č.2

popis: Územný plán sídelného útvaru Čerín - Čačín, Zmeny a Doplnky č.2

autori: Ing. arch. T. Tornyos, Ing. arch. R. Jankovič

ÚPN SÚ Riečka - úplné znenie a digitalizácia ÚPD

popis: digitalizácia výkresov a úplné znenie ÚPN-O Riečka (integrácia viacerých doplnkov do jedného dokumentu).

Územný plán obce Mýto pod Ďumbierom - ZaD č. 5

popis: Zmeny a Doplnky č.5

autori: Ing. arch. V. Paško, Ing. arch. R. Jankovič