Digitalizácie územných plánov miest a obcí

Mnohé mestá a obce aj v dnešnej digitálnej dobe majú svoj Územný plán (ÚPN) ešte stále iba ručne (analógovo) spracovaný.

Má vaša obec či mesto ručne spracovaný územný plán?

Dnes je stále veľa obcí či miest ktoré majú ručne spracovaný ÚPN a k nemu vaicej doplnkov. Takto sa dokumentácia stáva menej prehľadnou. Častokrát sa stáva, že je vypracovaných viacej zmien a doplnkov územného plánu a stráca sa tak celkový prehľad o všetkých zmenách. Vzhľadom na ručné spracovanie často dochádza veľkým nepresnostiam medzi jednotlivými výkresmi.

Riešenie je jednoduché - digitalizácia

Digitalizácia územného plánu predstavuje súbor činností ktorých výsledkom je digitálny výstup spracovaný na katastrálnej vekorovej mape. Digitalizáciou sa dosiahne aj výrazne spresnenie detailu ktoré pri klasickoej bitmapovej forme (či papierovom výtlačku) nie je možné pri zachovaní výbornej čitateľnosti.

Vektorová digitalizácia

Je doporučenou formou digitalizácie vzhľadom k tomu, že je spracovaná cele vo vektorovej forme, teda všetky prvky grafiky územného plánu sú vo vektorvej podobe. Je spracovaná na katastrálnej vektorovej mape a teda zodpovedá skukovému stavu katastra. Nespornou výhodu je fakt, že je takto pripravená pôda pre ďaľšie zmeny a doplnky ktoré môžu byť spracované vo špičkovej kvalite a hlavne vysokej presnosti vo vzťahu ku katastrálnej mape. Nevýhodou je zvýšená prácnosť a vyššie finančné náklady. Strategickou výhodou je presnosť vo vzťahu ku katastru a teda majetkoprávnych vzťahom, malé súbory, rýchle načítanie na webe mesta či obce, pohodlná tlač a pod.

Rastrová digitalizácia

Jej výhodou sú zke zriaďovacie náklady ktoré spočívajú v oskenovaní mapových listov územného plánu. Nevýhodou je nízka presnoť (keďže územný plán bol ručne (analógovo) spracovaný na starých mapových podkladoch, nesúlad s katastrálnou mapou a podobne.

Zmeny a doplnky ÚPN

Mnohé územné plány sú doplnené o "Zmeny a doplnky" ktorých počet je častokrát vysoký. Ak potrebujete zapracovať jednotlivé doplnky, skoordinovať jednotlivé výkresy, resp. sprehľadniť svoj územný plán, a tak vytvoriť prehľadný elaborát, najlepší spôsob je ho "zdigitalizovať" a previesť do vektorovej formy tak, aby sa získal max. prehľad a dosiahla sa čo najvyššia rýchlosť načítania údajov pri jeho zverejnení na webe mesta/obce.

Výhody digitalizovaného územného plánu

  • sprehľadnenie ÚPN (územného plánu),
  • zvýšenie detialu a presnosti,
  • zohľadnenie skutkovéo stavu katastra - digitalizovaná verzia bude "napasovaná" na digitálnu (vektorovú) katastrálnu mapu,
  • zlúčenie viacerých Zmien a doplnkov (ak boli nejaké spracované) do jedného perhľadného elaborátu,
  • výstup v PDF a teda pohodlná tlač, resp. zrýchlené zobrazovanie na webe mesta/obce v porovnaní s klasickýmy oskenovanými obrázkami (mapovými listami),
  • pripravená na ďalšie spracovanie napr. pre tlač v špičkovej kvalite, či na účely zobrazenia na geoportáli a pod.